PočetnaOsnivačiO namaAktivnostiVodič za PTSPKontakti


_

   

S T A T U T

UDRUŽENJA VETERANA RATA 1992.-1995.  LIJEČENIH OD PTSP-a

«STEĆAK» 

 OSNOVNE ODREDBE

 Član 1. 

           - Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, način upravljanja, organizacije, finansiranja i druga pitanja značajna za rad Udruženja. Udruženje VR – PTSP-a «STEĆAK» je dobrovoljno, nevladino i nestranačko Udruženje veterana rata liječenih od PTSP-a,  koji se radi zaštite i zastupanja zajedničkih humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih ciljeva i interesa,  zajedničkih uvjerenja, bez namjere sticanja dobiti, te brige za povećanje kvaliteta života članova i njihovih porodica, podvrgavaju se pravilima pod kojima posluje UVR – PTSP-a - “STEĆAK “.

Sjedište Udruženja je u Tuzlu, ul. STARI GRAD br. 1.

            -Rad Udruženja je javan. Područje djelovanja Udruženja je Tuzlanski kanton.

            -Udruženje ima svojstvo pravne osobe, koje stiče danom upisa u registar kod nadležnog ministarstva.

 Član 2.

NAZIV UDURŽENJA

UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992. - 1995. LIJEČENIH OD PTSP-a,  " STEĆAK "

Skraćeni naziv Udruženja: "UVR – PTSP- a  STEĆAK "

-Udruženje posjeduje pečat.Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera  40mm, uz obod je upisan tekst:

“UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992. – 1995. LIJEČENIH OD PTSP-a”

             a u sredini:" STEĆAK " Tuzla

 -Čuvanje pečata i ovlaštenja za korištenje ima predsjednik i dopredsjednik  Udruženja, ili član kojeg ovlasti  predsjednik i dopredsjednik Udruženja.
-Udruženje predstavlja predsjednik, dopredsjednik i član kojeg imenuje  predsjednik i dopredsjednik udruženja.

  CILJEVI I DJELATNOST

Član 3.

            -Osnovni ciljevi udruženja su: briga za veterane rata 1992. – 1995. liječenih od PTSP-a, te iniciranje i brisanje datumskog ograničenja (23.12.1997) za nastanak invalidnosti i iniciranje otvaranja Veteranskog centra,za ublažavanja njihovog ekonomskog statusa raznim vidovima pomoći, zastupanjem njihovih interesa radi otklanjanja posljedica ratnih strahota putem druženja, međusobne pomoći, te pomoći u psihosocijalnoj reintegraciji.

 Član 4.

CILJEVI UDRUŽENJA

-Okupljanje veterana rata 1992. – 1995. liječenih od PTSP-a.

 -Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruženja, te svih sudionika rata 1992. – 1995. liječenih od PTSP-a

-Suradnja sa odgovarajućim općinskim , kantonalnim, entitetskim i državnim tijelima i ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa liječenih veterana rata 1992.–1995. liječenih od PTSP-a.

 -Saradnja i povezivanje sa svim asocijacijama boračke populacije.

-Saradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama, ustanovama i fondacijama drugih država,  koje se na bilo koji način brinu za liječenje  veterana i drugih oboljelih od PTSP-a.

-Zaštita časti i dostojanstva poginulih u ratu 1992. – 1995.

 DJELATNOSTI UDRUŽENJA

   -Djelovanje na procesu socijalne integracije veterana rata 1992. – 1995. liječenih od PTSP-a i članova njihovih porodica

-Prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije

-Organiziranje seminara i edukacije članova Udruženja, njihovih porodica i  šire javnosti

-Javno prezentovanje  rada i rezultata rada Udruženja

-Razmjena iskustava između porodica

-Organizuje sportski i kulturni život za članstvo

-Poticanje organiziranja slobodnog vremena članova Udruženja

-Organiziranje rekreativnih aktivnosti članova Udruženja i njihovih porodica

-Poticanje osnivanja stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć veterana rata 1992. – 1995. liječenih od PTSP-a

-Surađivanje sa tijelima državne uprave, te odgovarajućih stručnih ustanova i institucija

-Vođenje statistike i evidencije u vezi rada Udruženja

-Poticanje i provođenje istraživanja na temu PTSP-a i ostalih psihosocijalnih posljedica rata

-Osnivanje organizacionih oblika o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja

-Obavljanje ostalih djelatnosti i ciljeva u skladu sa ovim Statutom

 -Udruženje se može, pored osnovnih djelatnosti iz prethodnog člana ovog Statuta, baviti i privrednom djelatnošću, koja nije osnovni  cilj  Udruženja. Privredna djelatnost će se obavljati u skladu sa uslovima koje za ovo područje predviđaju zakonski propisi. Privredne djelatnosti Udruženje će provoditi posredno i neposredno.

-Posredna privredna djelatnost može se vršiti preko obrta osnovanog od strane Udruženja. Prava i obaveze između Udruženja i obrta odredit će se posebnim aktom Udruženja, koje donosi Upravni odbor.

                                                                           

Član 5

 UREĐENJE ORGANIZACIONIH OBLIKA UDRUŽENJA 

Statutom se uređuje osnivanje organizacionih oblika o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja u skladu sa zakonom.

 Član 6.

PRIVREDNE DJELATNOSTI

 -Privredne djelatnosti će se obavljati u skladu sa uslovima koje za ovo područje predviđaju   zakonski propisi.

-Privredne djelatnosti Udruženja će se provoditi posredno.

-Posredna privredna djelatnost može se vršiti preko obrta osnovnog od strane Udruženja.Prava i obaveze između Udruženja i obrta odretit će se posebnim aktom Udruženja, koje donosi Upravni odbor.

 Član 7.

 ČLANOVI I UDRUŽENJA

               -Udruženje ima redovne, počasne i podupiruće članove.

 REDOVNI ČLANOVI

-Redovnim članom Udruženja može postati organizator otpora, svaki veteran rata 1992. – 1995.(pripadnici ARBiH,HVO i Policije) i ostali učesnici rata  koji je liječen od  PTSP-a uzrokovanog ratnim strahotama 92./95. bez obzira na rasnu, nacionalnu i vjersku pripadnost sa prijavom mjesta boravka.

-Redovni članovi Udruženja plaćaju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor Udruženja. Članovi imaju pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i aktivnostima Udruženja, svojim prijedlozima i zahtjevima preko svojih delegata predstavnika u Upravnom odboru.

-Rad u Udruženju kao i provođenje raznih radnih djelovanja je dobrovoljan. Za rad vanjskih saradnika može se isplatiti naknada prema određenom finansijskom planu Udruženja, a u skladu s postojećim zakonskim propisima. Ukoliko postoje sredstva može se nagraditi pojedinac po odluci U.O..

 

POČASNI ČLAN

 

-Počasnim članom Udruženja može postati fizičko i pravno lice koje doprinosi ugledu i djeluje na promovisanju Udruženja. Odluku o dodjeli počasnog člana donosi Upravni odbor Udruženja na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje trećine članova Upravnog odbora.

Također prijedlog mogu dati i redovni članovi Udruženja, a konačnu odluku donosi Upravni odbor.

 

PODUPIRUĆI ČLAN

-Podupirućim  članom Udruženja može postati  fizičko i pravno lice koje materijalno i finansijski ili na neki drugi način doprinosi radu Udruženja.  

-Odluku o dodjeli podupirućeg članstva donosi Upravni odbor Udruženja na prijedlog predsjednika, dopredsjednika ili najmanje trećine članova Upravnog odbora. 

 -Članovima Udruženja kao i fizičkim i pravnim licima, koje sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Programom rada ili na drugi odgovarajući način podupire rad-djelovanje Udruženja, odlukom Upravnog odbora, dodjeljuje se zahvalnica, povelja ili plaketa Udruženja.

 PRAVA REDOVNIH ČLANOVA UDRUŽENJA:  

·         Sudjeluju u radu Udruženja

·         Da biraju i budu birani u organe Udruženja

·         Da bi bio biran  u strukture udruženja mora imati najmanje dvije godine učešća u oružanim snagama

·         Ako u drugom udruženju obavlja rukovodeću funkciju ,
                  ne može biti biran na rukovodeću                                         

                  funkciju u UVR „Stećak“ Tuzla   

·         Da budu obavješteni o radu udruženja  

DUŽNOSTI REDOVNIH ČLANOVA UDRUŽENJA 

·         da savjesno obavljaju povjerene im dužnosti u Udruženju

·         da poštuju odredbe Zakona i Statuta Udruženja

·         da uredno plaćaju članarinu Udruženju

·         da sakupljaju informacije  o veteranima OO 92.-95.  god. oboljelim od PTSP-a

 ČLANSTVO U UDRUŽENJU PRESTAJE

·         istupanjem iz Udruženja na lični  ili pismeni zahtjev

·         isključenjem u slučaju kršenja odredbi ovog statuta i nanošenjem štete ugleda Udruženja

·         neopravdanim neplaćanjem članarine za tekuću godinu

·         istupanjem iz Udruženja obavezno je vraćanje članske kartice

·         Odluku o isključenju donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti o isključenju može se  u roku 15 dana podnijeti prigovor. Odluka Skupštine je konačna.

 Član 8.

ORGANI UPRAVLJANJA SU: 

·         Skupština

·         Upravni odbor

·         Predsjednik, dopredsjednik  Udruženja

·         Nadzorni odbor

·         Sud časti

·         Stručni tim 

Član9.

 SKUPŠTINA

-Najviši organ upravljanja je Skupština Udruženja. Svi članovi predstavljaju Skupštinu Udruženja.

-Ukoliko članstvo postane mnogobrojno, da je fizički i materijalno nemoguće održavanje sjednice

Skupštine, po ovom Statutu rad Skupštine će biti organizovan na delegatskom principu.

-Jedan delegat će predstavljati sedam članova Udruženja..

-Mandat delegata je 4 (četiri) godine, sa pravom reizbora.

-Ako je delegatski rad  Skupštine predlažu i glasaju samo delegati.

-Skupština donosi odluke, ako zasjedanju prisustvuje natpolovični broj članova ili delegata Skupštine.

-Pravosnažnu odluku Skupština donosi većinom glasova prisutnih ili delegata.Svi izabrani u Upravnim tijelima su ujedno i delegati.

 -U slučaju da na Skupštini nije prisutan natpolovičan broj delegata, sazivač Skupštine obavezan je Skupštinu započeti 30 minuta kasnije. Broj prisutnih delegata  na Skupštini ne smije biti manji od  nadpolovične većine, od ukupnog broja delegata Skupštine. Ako nisu ispunjeni navedeni uslovi u  tom slučaju Skupština se saziva s novim datumom, uz pismeni poziv.

 -Skupština može biti redovna i vanredna. Redovne skupštine saziva predsjednik Skupštine jednom godišnje. Vanredne Skupštine saziva Upravni odbor prema potrebi.

 

-Vanrednu skupštinu može sazvati Upravni odbor na vlastitu incijativu ili na zahtjev Nadzornog odbora, Suda Časti , Predsjednika ili dopredsjednika Udruzenja ili na zahtjev 1/3  delegata Skupštine.

- Ukoliko se skupština saziva na inicijativu N.O., Suda Časti , Dopredsjednika ili Predsjednika i jedne trećine delegata onda su isti dužni predložiti dnevni red Skupštine Upravnom Odboru

  

SKUPŠTINA UDRUŽENJA IMA PRAVA I DUŽNOSTI

 

·         donosi Statut i osigurava njegovu primjenu, njegovu izmjenu i dopunu

·         bira, predsjednika  i dopredsjednika Skupštine, donosi Poslovnik o radu

·         bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Udruženja

·         bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda Časti i Stručnog tima

·         utvrđuje politiku Udruženja, odlučuje o prestanku rada Udruženja,

·         donosi finansijski plan i usvaja završni račun Udruženja,

·         razmatra i usvaja izvještaj o radu organa Udruženja,

·         donosi sve Odluke o djelovanju Udruženja koja nisu u nadležnosti drugih organa.

·         donosi konačnu odluku o isključenju članova iz Udruženja.

·         donosi konačne odluke o svim odlukama, tužbama i drugim pitanjima.

·         određena stručna pitanja  radnje Skupština može vlastitom odlukom prenijeti  ovlasti na Upravni ili Stručni tim

·         odlučuje o uključivanju i saradnji  sa  vladinim i NVO ,domaćim i međunarodnim organizacijama  sa  bitnim uslovima o saradnji.

·         odlučuje o glasilima Udruženja

·         odlučuje o ustanovljavanju obrta  i privrednih društava za provođenje svog rada,  te prihvata akt o provođenju međusobnih prava i obaveza između Udruženja i obrta.

 Član 10.

UPRAVNI ODBOR

             -Upravni odbor je izvršni organ Skupštine, a ima  7 (sedam)  članova plus 2(dva) podupiruća. Članove Upravnog odbora bira Skupština.

-Članovi UO međusobno biraju predsjednika, i blagajnika.
-Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine uz mogućnost reizbora.

 Upravni odbor  ima prava i dužnosti:

·         predlaže izmjena i dopuna Statuta, te drugih akata

·         predlaže finansijski plan

·         učestvuje u pripremi Skupštine 

·         izvršava odluke Skupštine

·         donosi odluku o osnivanju i radu organizacionih oblika Udruženja

·         Zajedno sa predsjednikom i dopredsjednikom predlaže program rada Udruženja za  rad Udruženja

·         odlučuje o zapošljavanju osoba u stručnoj službi i sklapa s njima ugovor

·         inicira aktivnosti Udruženja te odobrava projekte i sklapa ugovore s donatorima

·         bira i razrješava  sekretara i blagajnika Udruženja

·         vodi administrativne poslove UO i evidenciju o  obrazovanju Veterana O rata 1992-1995 god.

·         prati i analizira programe, Plan rada brine se o realizaciji istih, te prati finansijsku realizaciju

·         po potrebi odabira stručna tijela i komisije

·         uređuje informativni bilten te predaje Skupštini godišnji plan i program rada Upravnog odbora Udruženja veterana rata  1992-1995 liječenih od PTSP-a " STEĆAK ".

  -Svaki član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti iz istih razloga kao i Predsjednik Udruženja.  Ukoliko je razriješen pojedini član Upravnog odbora, bira se novi s mandatom do isteka mandata cijelog Upravnog odbora, a ukoliko je razriješen cijeli Upravni odbor, bira se novi s punim mandatom.

 

-Upravni odbor punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova   Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

- Sjednici U.O. osim članova U.O.prisustvuju Predsjednik Skupštine, Predsjednik i Dopredsjednik Udruženja, Predsjednik N.O., Predsjednik Suda časti i po mogućnosti predstavnik stručnog tima bez mogućnosti odlučivanja.

 Član 11.

 PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

             -Predsjednika i dopredsjednika Udruženja  bira Skupština.

             Predsjednik Udruženja ima prava i dužnosti

·         radi u skladu sa statutom Udruženja

·         za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja

·         Učestvuje u pripremi Plana rada Udruženja i odgovara za njegovu realizaciju

·         Kordinira realizaciju tekućih Programa

·         Organizuje način rada Udruženja

·         Utvrđuje unutrašnju organizaciju Udruženja

·         Neposredno učestvuje na realizaciji rada Udruženja

·         Predlaže UO sklapanje poslovne saradnje sa drugim subjektima

·         Istupa u javnosti u ime Udruženja

·         Odgovara za zakonitost rada Udruženja

·         Predsjednik Udruženja po funkciji  ne može biti član UO

·         Predsjednik Udruženja organizira i realizuje poslovanje Udruženja u skladu s odlukama Upravnog odbora

·         Jednom mjesečno podnosi izvještaj Upravnim strukturama udruženja.

 

 -Predsjednik može biti razriješen dužnosti na koju je izabran prije isteka roka:

·         na vlastiti pismeni zahtjev

·         ukoliko ne postupa prema uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protiv  Zakona , Statuta i ako svojim nastupanjem nanosi štetu Udruženju

·         odluku o razrješenju donosi Skupština

 

-U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje  ga dopredsjednik Udruženja.
 Dopredsjednika takođe bira Skupština. Mandat dopredsjednika je 4 (godine) uz mogućnost  reizbora.

            -Dopredsjednik može biti razriješen dužnosti na koju je izabran prije roka iz razloga navedenih kao i predsjednik  a odluku o razrješenju donosi Skupština Udruženja.

                                                             Član 12.

 NADZORNI ODBOR

- Nadzorni odbor ima tri (3) člana, predsjednika, i dva člana . Članove Nadzornog odbora bira i razrješava Skupština Udruženja na mandat od (4) god.  U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi  drugih Upravnih tijela  . Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.

-Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova NO .

NADZORNI ODBOR IMA PRAVA I DUŽNOSTI

·         nadzire rad svih organa Udruženja

·         nadzire korištenje imovine i materijalno – finansijsko poslovanje, te pazi da isto bude u skladu sa zakonom o MF-poslovanju federacije BIH i odredbama statuta Udruženja.

·         može bez prethodne najave obaviti nadzor nad radom bilo kojeg organa Udruženja ili organizacionih oblika Udruženja.

·         svi su organi dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave i dokumentaciju koja je važna za rad Udruženja veterana rata 1992-1995 god liječenih od PTSP-a  «STEĆAK».

·         podnosi izvještaj o svom radu  Skupštini Udruženja.

·         Vrši nadzor najmanje 2 (dva) puta godišnje ( i to po završetku šestomjesećnog i godišnjeg finansijskog obračuna ) a po potrebi i više puta. 

                                                       Član . 13
SUD ČASTI

-Sud časti čine  5 (pet) članova koje bira Skupština Udruženja na mandat od četiri (4) godine.Članovi   Udruženja odgovaraju Sudu časti za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih ovim statutom ili drugim aktima Udruženja.
 -Sud časti se sastaje po potrebi i disciplinski je organ koji se bavi kršenjem Statuta
Sud časti radi  po Pravilniku o radu Suda časti.

 

Član 14.

 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

 

         -     Predsjednika Skupštine Udruženja bira i razrešava dužnosti Skupština Udruženja iz reda delegata na perod od četiri(4) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

-       Predsjednik je odlukom Skupštine razriješen dužnosti:

-       Po svojoj volji danom usvajanja pismene ostavke ili izjave da više ne može ili ne želi da obavlja dužnosti predsjednika.

-       Mimo svoje volje, ako svoju povjerenu dužnost ne obavlja uredno, ažurno ili suprotno odredbama statuta, krši statut Veterana rata liječenih od PTSP-a

-       Za svoj rad odgovoran je skupštini udruženja.

 

DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

              

         -    Saziva sjednice Skupštine ,priprema dnevni red i predsjedava im

-       zajedno sa organima Skupštine priprema i dostavlja materijale za sjednicu Skupštine.

-       Stara se o realizaciji programa rada Skupštine

-       Stara se o provođenju odluka i zaključaka Skupštine

-       Stara se o primjenjivanju statuta i drugih akata

-       Daje inicijative i prijedlige za rješavanje odrđenih pitanja iz nadležnosti Skupštine

-       Radi i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Skupština

-       Priprema sjednice Skupštine , predlaže dnevni red , predlaže nacrte akata i odluka koje donosi Skupština, zajedno sa skupštinskim organima Udruženja

-       Sprovodi i izvršava odluke, zaključke i stavove Skupštine

-       Potpisuje akte koje donosi Skupština.

-       U slučaju opravdanog odsustva predsjednika Skupštine mijenja ga dopredsjednik Skupštine 

Član 15.

 STRUČNI TIM

 

            -Stručni tim ima 6 (šest) članova koje bira Skupština Udruženja. Član stručnog tima mogu biti i stručno osposobljeni članovi Udruženja.

 

-Stručni tim  je stručni organ Udruženja i ima slijedeće uloge:

 

·         brine se za stručan i kvalitetan rad obrazovnih programa koje organizira Udruženje,

·         brine se za održavanje sistema obrazovanja  u Udruženja,

·         brine se za održavanje kvaliteta rada članova Udruženja,

·         nadzire etiku rada članova Udruženja,

·         predlaže i planira tečajeve, simpozije i kongrese, te druge oblike obrazovanja, s obzirom na trenutne i buduće potrebe članova,

·         organizira stručnu superviziju,

·         brine za ugled i čast Udruženja,

·         rješava stručne probleme Udruženja,

·         drugim organima Udruženjima i /ili vanjskim organima pruža na njihov zahtjev stručno mišljenje o relevantnim problemima.

 

-Odluke Stručnog tima se prihvaćaju većinom od najmanje 4 (četri) glasa "ZA", bez obzira na broj prisutnih članova Stručnog tima.

 

Član 16.

 SEKRETAR

-Udruženja ima sekretara.  Sekretara Udruženja  bira  Upravni odbor  iz članstva udruženja.

- Sekretar ne može biti biran u upravna tijela Udruženja.

 DUŽNOSTI SEKRETARA:

·         brine se o urednom vođenju registra članova Udruženja

·         vodi i čuva arhivu Udruženja

·         obavlja stručne  potrebe Udruženja u skladu sa Statutom i općim aktima Udruženja.

·         Ukoliko se steknu uslovi Sekretar može dobiti naknadu za rad ili nadoknadu troškova.

    Član 17.

 KOMISIJE:

-Skupština ili  U O. mogu obrazovati komisije privremenog ili trajnog karaktera

-Sve komisije broje tri (3) člana

-Biraju se iz reda delegata na perod od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora najviše  još jedan mandat                        

Član 18.

   IMOVINA UDRUŽENJA I NAČIN STICANJA IMOVINE

 

-Udruženje je neprofitabilno, a sredstva za rad ostvaruju se iz članarina, projekata, donacija  iz zemlje i inostranstva, iz kantonalnog i općinskih budžeta, te ostalih prihoda predviđenih zakonom.

 

IMOVINA UDRUŽENJA:

 

·         novčana sredstva

·         pokretne i nepokretne stvari.

 

STICANJE IMOVINE:

 

·         od članarine

·         od dobrovoljnih priloga i darova

·         donacije iz kantonalnog i općinskih budžeta

·         iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

-Dobit koju Udruženje ostvari obavljanjem svoje djelatnosti ili od svoje imovine, Udruženje će koristiti za obavljanje i unapređivanje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udrženja.

            -Udruženje upravlja imovinom u skladu sa propisima o materijalnom i finansijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se finansijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen finansijski plan sastavlja se završni račun.

            -Upravni odbor će svojom odlukom utvrditi koje su osobe pored predsjednika ovlaštene za potpisivanje materijalno – finansijske dokumentacije. Upravni odbor odgovoran je kao tijelo za materijalno finansijsko poslovanje Udruženja , a po zakonu federacije BiH o MFP.

   Član 19.

  ZAVRŠNE ODREDBE

-Statut Udruženja veterana rata 1992-1995 god liječenih od PTSP-a "STEĆAK" stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar Udruženja pri nadležnom ministarstvu.

-Statut je osnovni opći akt Udruženja i svi drugi akti moraju biti u skladu sa odredbama statuta.

-Za tumačenje ovog statuta odgovorna je Skupština Udruženja.

 

-Finansijsko i materijalno poslovanje Udruženja se provodi u skladu sa zakonima i propisima BIH o finansijskom poslovanju za tekuću godinu.

 

-Udruženje prestaje raditi odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom. U slučaju prestanka rada o imovini odlučuje Skupština Udruženja.

 

Član 20.

 SISTEM GLASANJA I ODLUČIVANJA U UDRUŽENJU: 

-Pri svakoj kandidaturi   za funkciju u Udruženju je potrebno prethodno dostaviti pismeni ili usmeni  osvrt  o dosadašnjem radu  kandidata.

Član 21.

 GLASILA UDRUŽENJA:

-Udruženje može izdavati svoje Novine kao i druge publikacije s područja mentalnog zdravlja, ili informativni Bilten za potrebe svojih članova. Upravna tijela odlučuju o izdavanju Novina Udruženje, imenuje i razrješuje glavnog i odgovornog urednika i njegovih saradnika .Informativni Bilten uređuje urednik, kojeg bira Upravno tijelo.

-O imenu Novina, učestalosti izdavanja, izvor i način finansiranja novina, programski koncept i sadržajno usmjerenje novina, način i postupak izvođenja uredničkog odbora odlučuje Upravno tijelo.

Ćlan 22.

 -Promjene Statuta pripremaju Upravna tijela Uduženja i daju ga na raspravu svim članovima Udruženja. Rok za raspravu ne smije biti kraći od 30 dana. Upravni odbor usklađuje u raspravi date promjene i prijedloge , oblikuje stajališta o njima i dovršava prijedlog Statuta.

            -Promjene i dopune Statuta i drugih akata Udruženja potvrđuje Skupština na način i po postupku koji je propisan za njihovo usvajanje.

Član 23. 

            -Ovaj Statut stupa na snagu danom  upisa u nadležno ministarstvo.Danom stupanja na snagu novog statuta prestaje da važi Statut br. 06/1- 05- 1680/06 od 08.05.2006.god.

 

UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992.-1995.g.
Predsjednik Skupštine

LIJEČENIH OD PTSP-a  "STEĆAK "  

Aščić Esad, Tuzla, 02.03.2009.god. Bookmark and Share Subscribe

   
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); >