PočetnaOsnivačiO namaAktivnostiVodič za PTSPKontakti


 

___________________

 

 

   

 

ČLANICE SPORAZUMA O MEĐUSOBNOJ KOORDINACIJI

 

►Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Tuzla

►UOPiNDR 115. brigada "Zrinjski" Tuzla

►Organizacija demobilisanih boraca općine Tuzla

►Jedinstvena organizacija boraca BiH "Unija Veterana" općine Tuzla

►UDNRP "Zlatni ljiljan" Tuzla

►Klub patriotske lige općine Tuzla

►Udruženje Veterana rata 1992-1995 liječenih od PTSP-a "STEĆAK" Tuzla

►Udruženje antifašista i boraca NOR-a općine Tuzla

►Organizacija RVI općine Tuzla

 

 Podrška i saradnja na polju nauke

Naše udruženje je 8 mjeseci bilo domaćin češkom magistru Jaroslavu Klepalu, profesoru na Antropološkom fakultetu u Pragu a koji se bavio istraživanjem za doktorsku disertaciju o PTSP-u. Prilikom istraživanja, prikupljanja informacija i dokumentacije mr. Klepal je izazvao pažnju i dobio svesrdnu pomoć svih boračkih udruženja sa područja Tuzle kao i rukovodstva općine. U tom periodu gospodin Klepal je pokazao veliko interesovanje, razumijevanje i podršku svim udruženjima koji se bave ovom problematikom. U čast velikog čovjeka upriličen je i ispraćaj a mi, u udruženju i u BiH smo stekli istinskog prijatelja koji je proglašen za počasnog člana udruženja «Stećak».

 

Jaroslav Klepal u udruženju "Stećak"

___________________________________________________________________

SURADNJA ČLANOVA UDRUŽENJA "STEĆAK SA ORGANIZACIJOM "VIVA-ŽENE"

Edukacija o traumi

Oktobra 2007 UVR "Stećak" je počeo suradnju sa organizacijom "Viva-Žene" projektom koji je obuhvatio grupnu psiho-terapiju za deset naših članova. Terapijsko-adukativni karakter ove suradnje imao je za cilj "porađivanje traume" u grupi i rad na resolicijalizaciji traume. Projekat je uspješno završen u decembru 2007. godine. Edukacija je trajala 6 mjeseci a svi učesnici su dobili certifikate. Grupu je vodila gospođa Teufika Hadžiefendić, psihoterapeut. U 2008 godini zbog velikih potreba članstva udruženja " Stećak" nastavlja se projekat edukativne psihoterapije u "Viva-Žene". Ponovno pokretanje grupa je bilo 11. avgusta 2008 godine u 10 h. Održana je pripremna grupa 14 jula na kojoj smo radili na upoznavanju članova grupa kroz kraću biografiju i donijeli smo pravila grupe.

Vođa grupe: Nedžad Pirić

___________________________________________________________________

„21.06.2007.god.UVR“STEĆAK“Tuzla je organiziralo Okrugli sto na temu:

«POLOŽAJ DEMOBILISANIH BORACA LIJEČENIH OD PTSP-a, PROCJENA VOJNOG INVALIDITETA , KOMPENZACIJA-LIJEČENJE, TRAUMA CENTAR«

U cilju da bi pomogli rješavanju statusa veterana rata liječenih od PTSP-ana okruglom stolu su prisustvovali gosp. Selim Bešlagić  poslanik, gosp. Fadil Hamzić  poslanik, gosp. Fahrudin Skopljak poslanik, gosp. Salko Bukvarević poslanik ,gosp. Jasmin Imamović gradonačelnik, gosp. Mensur Alić  vjećnik ,gđa Ernesa Mešić, gđa Admira Atić-Tupković, prim dr. Senadin Ljubović ,prim dr.Kantor Ivan, prim.doc.dr. sci . Izet Pajević, doc.dr.sci. Alija Sutović,doc.dr.sci EsminaAvdibegović, prim.mr.sci.dr. Mevludin Hasanović, prim.mr.sci.dr. Zihnet Selimbašić, prim.dr. Kasim Brigić, Dr. Zlatko Kalabić, prim.dr. Dževad Habibović, Dr. Senada Balijagić,gosp. Saud Kulosman JOB FBiH, gosp. Faruk Šahović JOB TK, Mr. Spiwak Michael "LOT" Tuzla, gđa Jasna Zečević "Vive žene Tuzla", gđa Teufika Ibrahimefendić "Vive žene Tuzla",  gđa. Sabina Mujezinović referentna grupa, gosp. Đulović Vahid Fenix Tuzla, g-din Dacić Rizo "Svjetlost Drine" Goražde, Kapetan VBiH Meho Rakovac, Klinički psiholog Branka Hadžiristić, klinički psiholog Džemal Šestan i g-din Danis iz ministarstva TK za boračka pitanja.Bili su pozvani i obećali da  će prsustvovati gosp.Zahid Crnkić Ministar u Vladi FBiH, gosp.Ismet Trumić sekretar Vlade FBiH, dr. Safet Omerović Ministar u Vladi FBiH.Nažalost zbog hitnog sastanka Vlade pomenuta gospoda se nisu odazvala.Okrugli sto je veoma uspješno završen i donešeni su konkretni zaključci i zaduženja.

Zakjlučci Okruglog stola su:
1.Da se prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica iz 2004. god ( Sl. novine F BiH br. 33/04), izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica iz 2006. god (Sl. novine FBiH br 67/06) kao i Prijedlog za izmjenu i dopunu Pravilnika o utvrđivanju procenata vojnog invaliditeta upute u hitnu proceduru u nadležne institucije u  F BiH a najkasnije u roku od trideset dana od dana dostavljanja istih. 
PREDLAŽE SE BRISANJE DATUMSKE GRANICE OD 23.12.1997.god. DO KAD SE PRIZNAJE PRAVO NA OSTVARIVANJE INVALIDNOSTI PO PTSP-u.
2.   PREDLAŽE se da  Kantonalna vlada u saradnji sa Vladom Federacije BiH i   sa resornim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i ministarstvom zdravstva  formira  kantonalne «TRAUMA CENTRE» za psihotraumu PTSP-,   a na nivou opština centre za psihosocijalnu pomoć za demobilisane branioce i  njihove porodice. Zadaci i uloga kantonalnih «TRAUMA CENTARA» za psihotraumu  trebaju biti definisani kantonalnim i federalnim  programom psihosocijalne i zdravstvene pomoći demoblisanim braniocima i njihovim porodicama.
Zaduženja na Okruglom stolu:
g-đa Ernesa Mešić:
Koraci su da će neko morati pripremiti sve amandmane na zakon.Ja se nudim da mogu autritativno kod načelnika da se amandmani mogu uraditi.
g-din Salko Bukvarević;
Imamo prijedlog općinske službe da pripreme amandmane na zakon da se u utorak iznese na općinsko vijeće.Gospodin Mensur Alić će dati inicijativu na općinsko vijeće a ja ću na kantonalnu Vladu i za Trauma centar.Za federalni nivo gospođa Ernesa Mešić će razgovarati sa pravnicima.
g-din Fahrudin Skopljak;
Predlažem da se zaključci odmah upute federalnim poslanicima.Prijedlog je da gospodin Hamzić bude pokretač te inicijative.

Okrugli sto - 21.06.2007-«POLOŽAJ DEMOBILISANIH BORACA LIJEČENIH OD PTSP-a, PROCJENA VOJNOG INVALIDITETA , KOMPENZACIJA-LIJEČENJE, TRAUMA CENTAR«- Hotel Bristol Tuzla

_____________________________________________________________________________

KONFERENCIJA O PTSP-u U BiH, SARAJEVO

 ZAKLJUČCI KONFERENCIJE O PTSP-u U BiH, SARAJEVO  

«POLOŽAJ DEMOBILISANIH BORACA LIJEČENIH OD PTSP-a, PROCJENA VOJNOG INVALIDITETA , KOMPENZACIJA-LIJEČENJE, TRAUMA CENTAR«

održane 25.02.2008. godine u 11.00 u Parlamentu Federacije BIH, Sarajevo

Konferencija na temu «položaj demobilisanih boraca liječenih od PTSP-a, procjena vojnog invaliditeta, kompenzacija-liječenje, trauma centar» održan je na inicijativu članova Udruženja veterana rata 92/95 liječenih od PTSP-a «Stećak» Tuzla a u cilju pokretanja inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine FBIH“ br. 33/04), za izmjenu i dopunu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine FBIH“ br. 61/06), te dopunu (radnog materijala vladinog projekta „Jedan zakon – jedan fond“) gdje su demobilisani borci i veterani rata sa psihičkom povredom i psihičkom traumom doživljenom tokom učestvovanja u ratu, stavljeni u neravnopravan položaj sa demobilisanim borcima i veteranima rata koji su tjelesno ranjeni i povrjeđeni.

Moderator konferencije bila je  gđa. Ernesa Mešić.

Uvodničari na konferenciji bili su:. dr. Senadin Ljubović, dr. Alija Sutović


Predavaći na konferenciji: dr. Esmina Avdibegović, dr. Mevludin Hasanović, g-đa Teufika Ibrahimefendić

Na konferenciji su pozvani osim članova Udruženja «Stećak» Tuzla i:

Željko Komšić, Haris Silajdžić, Mirsad Kebo, Spomenka Mičić, Borjana Krišto, Sulejman Tihić, Bakir Izetbegovbić, Dragan Čović, Zlatko Lagumdžija, Selmo Cikotić, Anto Bautić, Izmir Hadžiavdić, Suad Zahirović, Boriana Krišto, Halil Polimac, Enisa Teskeredžić, Ismet Trumić, Safet Omerović, Zahid Crnkić, Perica Jelačević, Felix Vidović, Ramiz Dreković, Nedžad Branković, Asim Kamber, Senad Kandović, Zijad Tvica, Sead Čaušević, Besim Imamović, Fahrudin Skopljak, Ramo Isak, Zaim-Kaze Imamović, Besim Spahić, Muhamed Osmić, Alija Begović, Asim Mekić, Omer Čevra, Dženana Zlatar, Denis Zvizdić, Abid Šarić, Jasenko Tufekčić, Mirsad Pindžo, Elvira Abdić-Jelenović, Nada Ćulap, Zoran Budimlić, Tomo Vidović, Pero-Pop Jukić, Ivo-Iva Tadić, Radoje Vidović, Anto Bilić, Lidija Bradara, Željko Asić, Ljubo Zovko, Stjepan Krešić, Anđelko Mikulić, Milenko Bandur, Ivo Komšić, Mislav Sučić, Josip Perić, Mladen Lonić, Mira Ljubijankić, Daliborka Milović, Dragomir Bilić, Snježana Milavić, Miro Lazović, Saša Magazinović, Mirko Pejanović, Svetozar Pudarić, Slobodan-Baća Zivlak, Vanja Broćeta, Drago Puzigaća, Velimir Kunić, Slobodan- Srbo Rodić. Igor Rajner, Ismet Imamović, Dževad Agić, Irfan Ajanović, Nezaheta Akšamija, Refika Mustafić, Amila Alikadić Husović, Dervo Bandić, Hazim Bašić, Hariz Bećirović, Dragan Bauk, Alija Behmen, Mira Bjelac, Marinko Božić, Aida Brčić, Safet Brdarević, Milenko Brkić, Aida Habul, Nermina Ćemalović, Suljo Borovina, Alma Čardžić, Marinko Čavara, Katica Čerkez, Aida, Čikić, Čolak Ante, Nijaz Duraković, Jasminka Durić, Jasmin Duvnjak, Karlo Filipović, Mato Franjičević, Abdulah Garača, Milka Hasić, Suada Hadžović, Ferid Otajagić, Fadil Hamzić, Helez Zukan, Seudin Hodžić, Jasminka Horozović, Muhamed Ibrahimović, Irfan Imamović, Jozo Ivančević, Jozo Ivanković-Lijanović, Slavica Josipović, Munib Jusufović, Nermina Kapetanović, Indira Karović, Mersija Krzić, Izudin Selimbašić, Ante Bošnjak, Mirsad Zaimović, Alija Kurtović, Mirza Kušljugić, Refik Lendo, Kerim Lučarević, Vjekoslav Mandić, Damir Mašić, Amor Mašović, Hajrudin Mehanović, Enver Mehmedović, Rusmir Mesihović, Amela Mešić, Muhamed Moranjkić, Enver Mujala, Ivan Musa, Jure Musa, Zahid-Dajo Mustajbegović, Zijat-Zijo Mušić, Ibrahim Nadarević, Nermin Nikšić, Ibro Omerbašić, Sead Jusić, Ismet Osmanović, Midhat Osmanović, Fehim Pleh, Sabrija Pojskić, Nedžad Polić, Stanko-Ćane Primorac, Nermin Purić, Suzana Sokolović-Begić, Hamdija Rastoder, Sanda Redžić, Hafeza Sabljaković, Vesna Saradžić, Džemail Silajdžić, Nusret Sirćo, Amira Skaka, Softić Safet, Magdalena Šagolj, Žarko Šantić, Nurdin Šatrović, Mehmed Žilić, Slaviša Šućur, Husein Trumić, Miralem Unkić, Omer Vatrić, Edhem Veladžić, Marko Vešović, Marko Vujević, Zoran Vukšić, Ramiz Zahirović, Amir Fazlić, Salko bukvarević, Enes Mujić, Jasmin Imamović, Franjo Kovačević, Admira Tupković, dr. Zihnet Selimbašić, dr. Kasim Brigić, dr. Zlatko Kalabić, dr. Senadin Ljubović, dr. Ivan Kantor, dr. Emir Tupković, dr. Dževad Habibović, dr. Senada Balijagić, dr. Branka Hadžihrustić, dr. Misija Paola, predstavnici ambasade Švedske, Norveške, Austije, Češke, Velke Britanije, Holandije, SAD-a, Turske, Kanade, predstavnici OHR-a, Avdo Hebib, Safet Redžić, Izet Ganić, Niaz Hodžić, Edin Arnautović, Mehmed Šišić, predstavnici Wings of Hope, Mennonite Central Commitee, Fenix, predstavnici JOB-a FBIH, JOB-a TK, RVI-a TK, Patriotske lige Tuzla, Zlatni ljiljani Tuzla, Udruženje porodice šehida i poginulih boraca Tuzla, ODB Tuzla, JOB Tuzla, RVI Tuzla, UBIDRLPTSP FBIH Mostar, UBIDRLPTSP ŽP Orašije, Udruženje PTSP Život Sarajevo, UVR 92-95 PTSP Sapna,Udruženje Svijetlost Drine Goražde, UVR 92-95 PTSP 25 Maj Kalesija, UVR 92-95 PTSP Kulin Ban Zenica, UVR 92-95 PTSP Živinice, UVR 92-95 PTSP Lukavac, UVR 92-95 PTSP Kral Tvrdko N. Travnik, te predstavnici medija.

Zaključci konferencije

  1. Da se prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica iz 2004. god („Sl. novine“ FBiH br. 33/04), izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica iz 2006. god („Sl. novine“ FBiH br 67/06) kao i Prijedlog za izmjenu i dopunu Pravilnika o utvrđivanju procenata vojnog invaliditeta upute u hitnu proceduru u nadležne institucije u  F BiH a najkasnije u roku od trideset dana od dana dostavljanja istih. Te da se dopuni „Prijedlog“ radnog materijala vladinog projekta „Jedan zakon – jedan fond“ sa prijedlozima koje je uputilo UVR „Stećak“ Tuzla a podržano od svih udruženja oboljelih i liječenih od PTSP-a na pordruču Federacije BIH.

PREDLAŽE SE POMJERANJE DATUMSKE GRANICE OD 23.12.1997.god. DO KAD SE PRIZNAJE PRAVO NA OSTVARIVANJE INVALIDNOSTI PO PTSP-u NA NOVU GRANICU 23.12.2007.

 

PREDLAŽE se da  Kantonalna vlada u saradnji sa Vladom Federacije BiH i   sa resornim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i ministarstvom zdravstva  formira  kantonalne «TRAUMA CENTRE» za psihotraumu PTSP-,   a na nivou opština centre za psihosocijalnu pomoć za demobilisane branioce i  njihove porodice. Zadaci i uloga kantonalnih «TRAUMA CENTARA» za psihotraumu  trebaju biti definisani kantonalnim i federalnim  programom psihosocijalne i zdravstvene pomoći demoblisanim braniocima i njihovim porodicama.

____________________________________________________________________

   

Daljnje aktivnosti udruženja su bile organizacija puta „MARŠ MIRA a.Sama realizacija je krenula iz udruženja gdje je dogovorana nabavka neophodnih stvari za učesnike marša.Krenulo se ispred udruženja 08.07.2007.god.u 05.00h ujutro.

Učesnici marša su bili;Zerin Džambić kao vođa puta, Ibro Omić, Esad Hadžiavdić, Vehid Hrnjičić, Mirna Avdibegović(kćerka dr.Esmine Avdibegović), Edita Vranjkovina(student), Muhidin Mašić,
Ramiz Berbić i logistika;Alija Muratović,Grga Pranjić i Vahid Đulović.

Okupljanje učesnika marša je bilo ispred udruženja «Stećak» u 5.00 h. Članovi su se opskrbili hranom, tekućinom, lijekovima, vrećama za spavanje i ostalim potrebštinama. Vođa ekipe Zehrudin Džambić je upoznao članove ekipe o predstojećim zadatku i podijelio im karte kretanja. Krenulo se u 06.15 h sa dva vozila i kombi u kojem je bila potrebna oprema. Vozilima smo stigli u Nezuk u 07:40 h a u 08:30 kolona je krenula Putem spasa a logistika sa vođom Alijom Muratovićem se odvojila i dočekala nas je na Crnom Vrhu gdje smo se odmarali i dopunili zalihe vodom i hranom do slijedećeg kampa. Putem nas je snimala televizija BHT 1. Na Crnom Vrhu na masovnoj grobnici nam je održan jednočasovni govor gosp. Hurtića, učesnika Puta Spasa 95.g.
Dalje smo krenuli po jako teškom i napornom putu uz velike vrućine do kampa Jošanica gdje su nas čekali montirani šatori, vruća kafa, čaj, napitci kao i večera. Od težine puta Mirna je zadobila povrede nogu (žuljevi) te samim tim bila onemogućena da nastavi daljni put. U 20.00 h počinje edukacija po pitanju projekta «Pomoć-Samopomoć». U cesiji du prisustvovali članovi organizacionog odbora općine Srebrenica. Počašnjeni su kafom i sokovima i bili zadovoljni onim što i kako mi radimo.

Drugi dan –09.07.2007. Dionica duga 35 kilometara
Ustajanje je bilo oko 06.00.h a polazak dalje na Put Istine je bio u 08:30.h. Kroz šume i klance u 09:30 smo stigli u Kamenicu. U Kamenici smo imali odmor i u toku odmora imali smo govor američkog ambasadora u BiH  Douglasa L. McElhaneya posvećen danu stradanja Srebreničana. U toku odmora smo se i osvjećili u rijeci i bila je i trgovina gdje smo mogli da dopunimo vode i hrane. Dalje smo krenuli prema kampu Cerska. Naša logistika nas je ponovo dočekala sa kafom i čajem a kasnije i sa večerom i lubeniicom u dvorištu mještanina, porodice Muje Kurijaka. Taj dan je i drugi učesnik Ibro Omić zadobio teške povrede nogu te zbog toga ni on nije mogao nastaviti a bila mu je velika ćelja da nastavi. Poslije večere ponovo smo organizovaali projekat «Pomoć-Samopomoć» na kojem je bio prisutan i manji broj vojnika F BiH.

Američki ambasador u BiH Douglas L. McElhaney daje podršku učesnicima marša

Treći dan-10.07.2007. dioniica duga 35 kilometara

Kolona je krenula u 08:00 h. Dalje prema kampu Šušnjari. Poslije 3. km. Uzbrdice stigli smo na jednu livadu gdje nam je reis Cerić održao jednočasovni govor posvećen stradanju Srebreničana. Pomenuo je da ovaj put mora svaki bosanac da prođe i da se u amanet ostavi pokoljenima koja dolaze da se ne zaboravi. A naša logistika je iskoristila vrijeme pa je obišla Srebrenicu te je u apoteci dopunila zalihe krema, zavoja i flastera te su se uputili na mjesto kampa gdje su montirali šatore i spremali se da dočekaju kolonu. Nakon teškog i napornog puta smo stigli u kamp Šušnjari. Nakon večere smo ponovo održali naš projekat. U goste nam je došao i efendija Adil Pezerović sa svojom delegacijom. Dobijali smo pohvale od organizatora. Za čitavo vrijeme puta do Potočara je padala jaka kiša.

Četvrti dan-11.07.2007 dionica duga 12 kilometara

Ustajanje je bilo oko 05.00 h. Kiša je padala cijelu noć i pratila nas čitavu dionicu puta do Potočara. Prije ulaska u Potočare obišli smo masovnu grobnicu Budak 1 (tek otvorena) u kojoj smo vidjeli i fotografisali užas naroda Srebrenice. U Potočare dolazimo oko 08.00 gdje su nas čekali improvizirani šatori da bi smo mogli da se presvući i prisustvovati ceremoniji u memorijalnom centru u Potočarima. Zamjerka organizatoru na lošem dočeku kolone. U Tuzlu smo se vratili puni utisaka i emocija. I pored svih teškoća kroz koje smo mi prošli većina članova Udrućenja veterana liječenih od PTSP-a 92-95 «Stećak» da će i slijedeće godine sa nama pratiti «Put Spasa Istine» ili kako ili kako se već bude zvao.

Učesnici Marša Mira pred polazak ispred prostorija U.V.R."Stećak" i na jednom odmorištu u toku marša na putu prema Potočarima

 

Fotoalbum -Marš Mira Nezuk-Potočari

____________________________________________________________________

Veliko blago našeg udruženja je film pod nazivom“FANTASY“autora Aldina Arnautovića iz Sarajeva na temu kako danas žive veterani rata liječeni od PTSP-a.Materijal je sniman jednim dijelom u udruženju, Kući Plamena mira, predjelima oko Sarajeva te u porodičnom okruženju pojedinih članova udruženja. Ovim filmom je autor mnogo pomogao da se pokaže istina o stanju u kojem se nalaze heroji koji nisu žalili ni svoj život dati za blagodat koji danas drugi uživaju,dok su ti isti heroji na rubu egzistencije.Osim ratne traume doživjeli su i poslije ratnu socijalnu traumu.Ovom prilikom se U.V.R.“STEĆAK“zahvaljuje Aldinu Arnautoviću i cijeloj ekipi koja je učestvovala u snimanju filma „FANTASY“.

19.08.2007.god.bili smo na premijeri filma „FANTASY“ na Sarajevo Film  festivalu.Sala je bila prepuna.Prije filma Aldin Arnautović je održao kratak govor i rekao da je film snimio iz poštovanja prema veteranima rata koji su danas unezavidnom položaju sa svojim neriješenim statusom.

 

Udruženje "Stećak" u Sarajevu 2007 u povodu premijere dokumentarnog filma "Fantasy" na Sarajevskom filmskom festivalu

 

Fragment iz filma ""Fantasy"-Zerin Džambić

 

RIJEČ AUTORA: - režiser Aldin Arnautović

 

Dok bude ratova biće i ratnika. Iako je tema ovog filma primjenjiva na sva poratna društva i pojedince, ovo je priča o veteranima rata 1992-1995 u Bosni i Hercegovini.Prateći životne priče tri muškarca koji se redovno sastaju na seansama grupne terapije, film pokazuje kako PTSP (post traumatski stresni poremećaj) utječe na ljudski mozak. Također, kroz ispovjesti glavnih likova on preispituje sistem vrijednosti poratnog društva.Zerin je bivši rudar - miner. On se ne plaši ničega. Opasne situacije su potpuno normalne za njega čak i danas. Ranjavan je četiri puta. Dva puta u ratu i dva puta u miru.Aleksandar je bivši pripadnik specijalnih snaga. Iako je vjerovatno mogao biti bogati član lokalne mafije on je odlučio da život posveti svojoj porodici. On danas radi na crno kao taksista i sanja o bilo kakvom stalnom poslu.Muhamed je bivši umjetnik. On je za život zarađivao kao pjevač i gitarista. Danas PTSP uništava svaku volju za životom u njemu. Ipak on je prisiljen da za život zarađuje pjevajući.„Fantazija“ je film koji vizuelno isprepliće dvije različite, paralelne priče. Jedna je priča o fantaziji koju psihijatar i terapeut primjenjuju kao terapiju za mentalno oboljele, a druga je priča o životu ljudi koji boluju od PTSP-a. Pacijenti tokom terapeutske seance otkrivaju svoje fantazije dok gledatelji svoje mogu zadržati za sebe.

Rat u Bosni i Hecegovini uzima živote čak i sada u miru. Mnogo tiše nego prije, ali isto tako efikasno. Dnevne novine svakodnevno izvještavaju o samoubistvima. Za konzervativno bosansko društvo PTSP je nepojmljiv. Osoba koja pati od ovog sindroma je često prepuštena sama sebi. Država obično ne brine ni za zdrave, a porodica, u većini slučajeva, nema razumjevanja za ratne povrede koje nisu vidljive. PTSP uništava porodice i živote onih koji od njega pate.
Od PTSP-a može oboljeti bilo koja osoba koja je iskusila strah u situaciji kada je njen život ugrožen. Možda i dva miliona bh. građana spada u ovu kategoriju. Ukoliko se PTSP ne liječi, nakon dvije godine može u otpunosti izmjeniti ličnost oboljele osobe.Većina ljudi koji se usuđuju priznati da boluju od PTSP-a su izgubili posao. Oni žive od socijalne pomoći u državi koja ne može da se brine ni za one koji imaju posao. Većina od njih imaju djecu koja preživljavaju ovu tragediju zajedno sa svojim roditeljima. Ovo društvo se suočava sa problemom koji može ugroziti živote na hiljade „sekundarno traumatiziranih“ članova porodica oboljelih od PTSP-a. BH. vlasti nemaju sistematski pristup problemu PTSP-a.

____________________________________________________________________

Promocija knjige " Potočari savjest čovječanstva "

Poezija čistog srca i duboke emocije

Marinko Banović Bane, jedan je od članova i osnivača UVR "Stećak", u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida , promovisao je treću knjigu poezije " Potočari savjest čovječanstva" koja se održala u NUB "Derviš Sušić". Promotori knige bili su profesorica bosanskog jezika Sanja Dukić, koja je u svojoj recenziji dala naslov "Poezija čistog srca i duboke emocije", te novinar Nikola J. Ivanović. Osim ove, Banović je knjigu promovisao i u Selu mira u Turiji gdje je štićenicima Sela poručio da vole svoju zemlju, njene gradove ii sunce koje ih grije, jer je to njihova domovina i tu im je najbolje. Nakon recitiranja stihova djeci je poklonio svoje zbirke poezija. U znak zahvale štićenici Sela mira uručili su mu svoje likovne radove. Upravnik Sela mira Osman Pozderović pozdravio je ovu Banovićevu inicijativu i izrazio nadu da će to biti primjer i drugim književnicima da posjete Selo mira i druže se sa djecom, jer je ovoj djeci potrebno takvih sadržaja.

Autor knjige poezije rođen je 1. januara 1969. godine u Doknju kod Tuzle. Bio je pripadnik Armije Bosne i Hercegovine i ima status ratnog vojnog invalida. Prvu knjigu "Čiko nacrtaj mi kuću" objavio je 1999. godine. Takođe je autor niza satiričnih igrokaza: "Husinska Buna", "Proročica", "Izbori", "Nepozvani gost"...

Bookmark and Share Subscribe