Statut

STATUT

 

UDRUŽENJA VETERANA RATA 92-95

 LIJEČENIH OD PTSP-a“STEĆAK“

                                                      Tuzla

 

 

 

 

 

 

 Tuzla,Mart. 2022

 

 

Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima i fondacijama ( Sl.novine FBIH broj:45/02) Skupština Udruženja Veterana  rata 1992-1995., liječenih od PTSP- a „Stećak“ Tuzla, dana 30.03.2022.godine donosi: 

 

                                                                                 S T A T U T

 

OPŠTI CILJEVI I PROGRAMSKA NAČELA

Član 1.

  Ovim statutom propisuje se sljedeće:

 • Naziv udruženja,skraćeni naziv i adresa sjedišta udruženja,
 • Ciljevi i djelatnost rada,
 • Članstvo udruženja, postupak za primanje i isključenje članova, prava,dužnosti i odgovornosti članova udruženja,
 • Tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju,
 • Kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata i saziv Skupštine, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada,
 • Pravila za ostvarivanje,upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad upotrebom tih sredstava,
 • Način podnošenja finansijskih izvještaja i izvještaja o radu,
 • Zastupanje udruženja,
 • Informisanje i javnost rada Udruženja,
 • Postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata,
 • Pravni status, opis oblika i sadržaj pečata  i štambilja udruženja,
 • Uvjeti i postupak za spajanje i podjelu, odnosno prestanak rada udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja,
 • Postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja.
 • Druga pitanja vezana za rad Udruženja,
 • Prelazne i završne odredbe.

 

Udruženje veterana rata   1992-1995., liječenih od PTSP- a „Stećak“ Tuzla (u daljem tekstu: Udruženje), je dobrovoljno, nevladino i nestranačko Udruženje veterana rata liječenih od PTSP-a koji se radi zaštite i zastupanja zajedničkih humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih ciljeva i interesa, zajedničkih uvjerenja, bez namjere sticanja dobiti, te brige za povećanje kvaliteta života članova Udruženja i članova njihovih porodica, podvrgavaju   pravilima pod kojima posluje UVR PTSP-a „STEĆAK“

PRINCIPI DJELOVANJA

Član 2.

 • Tolerancija,
  • Demokracija,
  •           Raznolikost,
  •           Dobrovoljnost,
  •           Otvorenost.

NAZIV,  SJEDIŠTE  I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA

Član 4.

 • Puni naziv Udruženja je :

UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992-1995. LIJEČENIH OD PTSP-a, „STEĆAK“

 • Skraćeni naziv Udruženja je :

„UVR-PTSP-a STEĆAK“

Član 5.

Sjedište  Udruženja je u Tuzli, ul. Filipa Kljajića br.22.

Član 6.

       Danom upisa u registar Udruženja kod kantonalnog Ministarstva pravosuđa i uprave, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz Zakona i ovog Statuta.

       Udruženje kao pravno lice je ravnopravno sa drugim pravnim licima u Bosni i Hercegovini, samostalno u svom radu i raspolaganju svojim sredstvima

         Udruženje djeluje na  teritoriji  Tuzlanskog kantona,BiH  a saradnja će se ostvarivati sa sličnim Udruženjima, organizacijama i institucijama u BiH.

Član 7.

        Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Udruženje ima svoj pečat.

Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 40 mm, sa upisanim  uz obod  : „UDRUŽENJE VETERANA RATA 1992-1995. LIJEČENIH OD PTSP-a, a u sredini pečata „STEĆAK“ Tuzla.

 O čuvanju i upotrebi pečata stara se predsjednik i dopredsjednik Udruženja, ili član Udruženja kojeg ovlasti predsjednik.

Član 9.

Udruženje može imati svoj zaštitni znak.

Predsjedništvo Udruženja je ovlašteno  za usvajanje zaštitnog znaka Udruženja.

                                                                   Član 10.

Udruženje može promijeniti naziv, sjedište i znak Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

 ZADACI,  CILJEVI  I DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 11.

        Udruženje podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Član 12.

Osnovni cilj Udruženja je briga za veterane rata od 1992-1995. godine, liječenih  od PTSP-a, te iniciranje i brisanje datumskog ograničenja (23.12.1997.) za nastanak invalidnosti i iniciranje otvaranja Veteranskog centra, za ublažavanje njihovog ekonomskog statusa raznim vidovima pomoći, zastupanjem njihovih interesa radi otklanjanja posljedica ratnih strahota putem druženja, pružanja međusobne pomoći te pomoći u psihosocijalnoj reintegraciji. 

Ciljevi   Udruženja su:

 • Okupljanje veterana rata od 1992-1995. Liječenih od PTSP-a,
 • Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruženja, te svih sudionika rata od 1992-1995., liječenih od PTSP-a,
 • Suradnja sa odgovarajućim lokalnim, entitetskim i državnim tijelima i ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa veterana rata  od 1992-1995. liječenih od PTSP-a,
 • Suradnja i povezivanje sa svim udruženjima, savezima i asocijacijama boračke populacije,
 • Suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama, ustanovama i fondacijama drugih država, koje se na bilo koji način brinu za liječenje veterana i drugih oboljelih od PTSP-a,
 • Zaštita časti i dostojanstva učesnika i poginulih u ratu od 1992-1995. godine.

 

Djelatnosti udruženja su:

 • Djelovanje na procesu socijalne integracije veterana rata od 1992-1995.godine liječenih od PTSP-a, i članova njihovih porodica,
 • Prevencija i pomoć pri posljedicama sekundarne traumatizacije,
 • Organizovanje seminara i edukacija članovima Udruženja, članovima njihovih porodica i šire javnosti,
 • Javno prezentovanje rada i rezultata rada Udruženja,
 • Razmjena iskustava između porodica,
 • Organizuje sportski i kulturni život za članstvo,
 • Poticanje organizovanja slobodnog vremena članova Udruženja,
 • Organizovanje rekreativnih aktivnosti članova Udruženja i njihovih porodica,
 • Poticanje osnivanja stručnih timova za pomoć i grupa za samopomoć veterana rata od 1992-1995. godine, liječenih od PTSP-a,
 • Surađivanje sa tijelima državne uprave, te odgovarajućih stručnih ustanova i institucija,
 • Vođenje statistike i evidencije u vezi rada Udruženja,
 • Istraživanja na temu PTSP-a i ostalih psihosocijalnih posljedica rata,
 • Osnivanje organizacionih oblika o čemu odlučuje Predsjedništvo Udruženja,
 • Obavljanje ostalih djelatnosti i ciljeva u skladu sa ovim Statutom,

Član 13.

Udruženje se može baviti  i privrednom djelatnošću, koja nije osnovni cilj Udruženja. Privredna djelatnost će se obavljati u skladu sa uslovima koje za ovo područje predviđaju zakonski propisi. Privredna djelatnost će se provoditi posredno i neposredno.

Posredna privredna djelatnost može se vršiti preko obrta osnovanog od strane Udruženja.

 Prava i obaveze između Udruženja i obrta odredit će se posebnim aktom Udruženja koje donosi Predsjedništvo.

ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 14.

Članovi Udruženja mogu biti učesnici rata 1992 – 1995 i to lica koja su oboljela  od PTSP-a  koji su državljani BIH,  koja pristupe Udruženju i prihvate programske  djelatnosti  i ciljeve Statuta  Udruženja.

Član 15.

Članovi   Udruženja ne mogu biti:

 • lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje,
  • lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih    ljudskih prava, kao za krivična djela preuzeta po osnovu međunarodnih konvencija,
 • lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska mjera kod drugih Udruženja i organizacija,
  • lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

 

Član 16.

Udruženje može imati slijedeće kategorije članstva:

 • aktivne (redovni), liječeni od PTSP-a
  • pasivne,
  •     počasne,
  •     podupirući.

Član 17.

Aktivne (redovni) članovi  Udruženja su:

 • lica koja aktivno rade u Udruženju ili obavljaju stručne i administrativne poslove u Udruženju,
 • lica koja imaju svojstvo funkcionera, odnosno koja aktivno  vrše povjerene dužnosti u organima uprave i radnim tijelima organa uprave Udruženja.

Pasivnim  članom  može postati svaki  član koji je  veteran rata od 1992-1995.godine (ARBIH, HVO i Policija) i učesnici rata koji su liječeni od PTSP-a , bez obzira  na rasnu, nacionalnu i vjersku pripadnost i mjestom boravka, a koji pristupi  Udruženju i koji prihvata odredbe Statuta,   ciljeve  i djelatnosti  Udruženja.

Počasni član  Udruženja je lice koje Skupština Udruženja izabere za počasnog člana zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja.

Podupirući  članovi/ce  Udruženja su građani/ke  i pravna lica  koja redovnim prilozima  potpomažu rad i aktivnost Udruženja u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja.

Član 18.

Članstvo je na principu volonterskog rada.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica, sa priloženom validnom ljekarskom dokumentacijom o provedenom liječenju od  Posttraumatskog stresnog poremećaja.

Primljeni  član upisuje se u evidenciju članova i izdaje mu se članska karta.

 Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana organizacije.

Član 19.

Svaki član Udruženja obavezan  je  plaćati članarinu na osnovu Odluke Skupštine Udruženja kojom se utvrđuje visina i način plaćanja članarine.

 

Član 20.

U  znak priznanja za savjesno ispunjavanje zadataka, za posebne rezultate, za savjestan i predan rad, Udruženje može odrediti naknadu,  pohvaliti  ili nagraditi svoje članove.

Odluku o zahvalnicama, pohvalama i nagradama donosi Predsjedništvo  Udruženja.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 21.

Prava članova Udruženja su:

 • Da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
  • Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
  •     Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
  •     Da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
  •     Da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja,
  •     Da izvršavaju poslove i obaveze povjerene od strane organa Udruženja,
  •     Da predstavljaju Udruženje kad im organi Udruženja to povjere,
  •     Oblici odgovornosti  članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti  kojeg donosi  Predsjedništvo Udruženja,
  •     Svaki  član  Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta  Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta Udruženja,  a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

Član 22.

Članovi Udruženja su obavezi  da svojim ponašanjem čuvaju ugled Udruženja, te izvršavaju sve obaveze koje su predviđene ovim Statutom i drugim propisima, a posebno:

 • Da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
  • Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
  •    Da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
  •    Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja,
  •    Da ispunjavaju druge obaveze koje su dobrovoljno preuzeli pristupanjem Udruženju,
  •    Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu u skladu sa odlukom Skupštine Udruženja,
  •    Da se pridržavaju odredaba ovog Statuta,
  •    Da prate rad organa upravljanja, da ukazuju  na nedostatke u radu organa upravljanja i da pokreću incijatiu za rješavanje pitanja koja su od interesa za Udruženje,
  •    Da redovno plaćaju članarinu Udruženju,
  •    Da informišu organe Udruženja o eventualnom neprimjerenom radu drugih članica Udruženja, a tiču se Udruženja.

 

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 23.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja
 • Isključenjem, u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i djelatnostima i  Statutom    Udruženja,
 • Smrću člana,
 • Neopravdanim neplaćanjem  članarine za tekuću godinu,
 • Prestankom svojstva pravnog lica  Udruženja.

 

Član 24.

Svaki član  Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva upoznaje se  Predsjedništvo Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 25.

Isključenje iz članstva vrši se  u slučaju kada član  Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Isključenje iz članstva vrši se kada član iz neopravdanih razloga zanemaruje vršenje svojih dužnosti.

Isključenje iz članstva se vrši ukoliko član  Udruženja ne plaća članarinu utvrđenu odlukom Skupštine duže od 1 godine.

Član 26.

Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Predsjedništvo  Udruženja.

Lice koje je nezadovoljno odlukom Predsjedništva Udruženja, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

 

 ORGANI UDRUŽENJA

Član 27.

Organi Udruženja su :

 • Skupština Udruženja ,
 • Predsjedništvo Udruženja,
 • Predsjednik i dopredsjednik Udruženja,
 • Nadzorni odbor Udruženja.

Organi udruženja nemogu obavljati rukovodeće funkcije u drugim boračkim udruženjima.

Skupština Udruženja      

Član 28.

Skupština je najviši organ Udruženja, koju čine delegati Skupštine  Udruženja, sa  jednakim pravom glasa.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine koga  bira i razrješava Skupština.

Mandat Predsjednika  Skupštine traje četiri godine sa mogućnosti reizbora.

Član 29.

Skupština Udruženja može biti:

 • Osnivačka,
  • Izborna,
  •     Redovna,
  •     Vanredna.

Osnivačka Skupština održava se na početku rada Udruženja i svrha joj je osnivanje i početak rada, definisanje programskih ciljeva i usvajanje osnovnih akata.

Izborna Skupština održava se svake četiri  godine, u skladu sa Statutom Udruženja, radi izbora organa Udruženja.

Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja Predsjedništva Udruženja i predsjednika Skupštine.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u  organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Iz razloga praktičnosti, prva redovna i izborna Skupština će se spojiti.

Član 30.

 Poziv za održavanje redovne Skupštine mora se uputiti delegatima najmanje 15 dana prije dana njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.

Predsjedništvo Udruženja je dužno  sazvati vanrednu sjednicu Skupštine:

 • Na zahtjev 1/3 ukupnog broja delegata Skupštine Udruženja,
 • Na zahtjev članova Predsjedništva Udruženja
  • Na zahtjev nadležnog državnog organa koji vrši upravni nadzor nad radom Udruženja.

Vanredna skupština se saziva na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva.

Član 31.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Udruženja.

Rad Skupštine će biti organizovan po delegatskom principu a Skupštinu  čini 17(sedamnaest) delegata,koje verifikuje Skupština Udruženja.

Skupština punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih delegata  Skupštine   Udruženja, odnosno nadpolovičnom  većinom  od ukupnog broja delegata Skupštine,kao i za odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja,

 Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki delegat Skupštine, kao i lice ovlašćeno za zastupanje.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku od sedam dana, sa istim dnevnim redom.

Član 32.

Nadležnosti Skupštine:

 • Statut Udruženja, njegove izmjene i dopune i druga opća akta određena Statutom,
  • odlučuje o spajanju ili podjeli u drugo udruženje i prestanku rada Udruženja,
  •     bira Predsjednika i dopredsjednika Skupštine,
  •     usvaja periodični i godišnji program i plan rada Udruženja,
  •     razmatra i usvaja izvještaje o radu i finasijski izvještaj koje prirema i podnosi  Predsjedništvo Udruženja,
  •     donosi odluku o visini i načinu plaćanja članarine,
  •     donosi odluku o ovlaštenim licima za zastupanje Udruženja,
  •     usvaja završni račun,
  •     daje autentično tumačenje ovoga Statuta,
  •     djeluje kao drugostepeno tijelo u žalbenom postupku,
  •     donosi odluku o prestanku rada Udruženja,
  •     donosi odluku o obrazovanju komisija i radnih tijela Udruženja,
  •     donosi odluku o znaku Udruženja,
  •     donosi odluku o otvaranju nižih organizacionih oblika u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
  •     donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja,
  •     bira i razrješava predsjedništvo, predsjednika, dopredsjednika Udruženja,
 • obavlja druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.

Član 33.

Radom sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.U odsustvu ili iz bilo kojeg drugog razloga Predsjednika Skupštine mijenja dopredsjednik Skupštine i ima sve ovlasti kao i Predsjednik Skupštine.

Skupština bira zapisničara na početku rada sjednice, koji vodi zapisnik.

Zapisnik mora da sadržava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova.

Predsjednik  Skupštine se:

 • stara o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice,
  • predlaže dnevni red sjednice,
  •     predsjedava sjednicama Skupštine,
  •     potpisuje akte donesene na Skupštini,
  •     stara o izvršenju Odluka, Zaključaka i drugih akata Skupštine,
  •     vrši i druge poslove koje odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

 

Član 34.

Predsjednik Skupštine može biti razrješen  dužnosti prije isteka mandata i to:

 • na sopstveni zahtjev,
  • ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Predsjednika  Skupštine predviđene Zakonom i Statutom,
  •     u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Inicijativu za razrješenje Predsjednika  Skupštine može dati  1/2  prisutnih  delegata Skupštine.

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

Član 35.

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine. U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito:

 • mjesto i dan održavanja,
  • dnevni red,
  •     imena prisutnih delegata,
  •     lično ime predsjedavajućeg,
  •     lično ime zapisničara,
  •     tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja,imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja,
  •     rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda,
  •     konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka,
  •     izdvojeno mišljenje delegata,
  •     vrijeme završetka.

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik. Uz  zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine. Zapisnik potpisuje predsjedavajući  Skupštine i zapisničar.

Delegati  Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg  i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja, kao dokument trajne vrijednosti.

Član 36.

 U radu Skupštine, bez prava odlučivanja, mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Član 37.

    Delegat Skupštine ne može glasati kada se odlučuje o pitanjima:

 • oslobađanja od određenih obaveza i odgovornosti toga delegata;
  • utvrđivanju zahtijeva koje ima u odnosu na tog delegata;
  •     pokretanju i odustajanju od spora protiv tog delegata;
  •     stvarima u kojima njihovi imovinski interesi, interes i njihovog bračnog druga ili srodnika do trećeg stepena mogu biti u suprotnosti sa interesima Udruženja, niti na stvari koje se odnose na pravno lice koje je pod kontrolom tog delegata, ili u kojem on/ona ima imovinski interes.
   Pravni poslovi iz prethodnog stava moraju se zaključiti po tržišnoj vrijednosti, ili pod uslovima koji su najpovoljniji po Udruženje.
 • u drugim slučajevima kada delegat ima interes protiv interesa Udruženja .

PREDSJEDNIŠTVO  UDRUŽENJA

Član 38.

Predsjedništvo  Udruženja je samostalni organ, izvršni organ Udruženja,  kojeg bira Skupština većinom glasova prisutnih delegata i koji broji pet članova, zajedno sa predsjednikom Udruženja.

Predsjednik i dopredsjednik  Udruženja  po principu automatizma ulazi u članstvo Predsjedništva i obnašaju istu funkciju.

 

Mandat članova  Predsjedništva  traje četiri godine, sa pravom reizbora.

Predsjedništvo Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Pojedinom   članu  Predsjedništva Udruženja ili cijelom Predsjedništvu Udruženja mandat može biti kraći od četiri godine, kada to Skupština opozivom odluči.

Član 39.

Predsjedništvo u svojoj nadležnosti:

 • Rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine, donosi odluke i radi na ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Udruženja,
  • Stara se o sprovođenju Statuta Udruženja, odluka, zaključaka i drugih opštih akata Skupštine Udruženja,
  • Daje incijative za izmjene i dopune Statuta i utvrđuje prijedloge opštih akata koje donosi Skupština,
  • Utvrđuje prijedlog finansijskog plana Udruženja i prati realizaciju istih, prijedlog završnog računa i iste podnosi Skupštini na usvajanje,
  • Podnosi izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje, najmanje jednom godišnje,
  • Radi na stvaranju uslova za rad Udruženja i obezbjeđuje sredstva za rad Udruženja,
  • Donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja,
  • Određuje izvedbene planove i radne zadatke,
  • Upravlja imovinom Udruženja
 • Bira i razrješava sekretara udruženja i isti za svoj rad odgovara predsjedništvu,
 • Bira i razrješava blagajnika udruženja i isti za svoj rad odgovara predsjedništvu,
 • Donosi odluke o unutrašnjoj organizaciji Udruženja,
  • Imenuje komisije i druga radna tijela Udruženja,
  • Ostvaruje saradnju sa drugim Udruženjima,
  • Inicira i provodi akcije za prikupljanje priloga, donacija i dr.,
  • Utvrđuje prijedlog za izbor članova u organima Udruženja koje bira Skupština,
  • Odlučuje o odgovornostima članova, brisanju iz evidencije i prijemu u članstvo Udruženja,
 • Donosi Pravilnik o radu i druge opće akte koje ne donosi Skupština,
  • Vrši i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Član 40.

Predsjedništvo Udruženja djeluje i odlučuje na sjednicama.

Predsjedništvo svoje odluke donosi većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Predsjedništva .

 

Član 41.

Sjednice Predsjedništva saziva i vodi predsjednik Predsjedništva Udruženja,  koji  predlaže Predsjedništvu  donošenje odluka za unapređenje rada Udruženja, odnosno mjere za otklanjanje nedostataka.

Predsjednik Predsjedništva  Udruženja potpisuje sve akte i druge  dokumente koji se odnose na rad Predsjedništva Udruženja.

U skladu sa odlukom Predsjedništva Udruženja  o organizaciji poslovanja i izvršavanja programskih zadataka, članovi   Predsjedništva Udruženja  mogu biti posebno i pojedinačno zaduženi  da neposredno rukovode radom pojedinih komisija i sekcija.

Član 42.

Za sjednicu Predsjedništva Udruženja dostavlja se poziv članovima  Predsjedništva najmanje pet dana prije održavanja sjednice, a samo u izuzetnim slučajevima u kraćem  roku.

Ukoliko se na sjednicu poziva putem telefona ili elektronskim putem, poziv se može uputiti najmanje dva dana prije održavanje sjednice.

Poziv sadrži prijedlog dnevnog reda i oznaku mjesta i vremena za održavanje sjednice. Uz poziv se dostavljaju materijali o kojima će se voditi rasprava i odlučivati na sjednici.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 43.

Udruženje zastupa u pravnom prometu  Predsjednik i Dopredsjednik Udruženja, u okviru ovlaštenja utvrđenim Statutom  i Zakonom.

 

 PREDSJEDNIK, DOPREDSJEDNIK    UDRUŽENJA

Član 44.

Predsjednika i dopredsjednika   imenuje i razrješava Skupština, u skladu sa Statutom.

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Predsjednik Udruženja, u skladu sa smijernicama Predsjedništva Udruženja.

Ovlaštenja Predsjednika  Udruženja u slučaju njegove odsutnosti, spriječenosti ili prijevremenog završetka mandata, prelaze na Dopredsjednika  Udruženja.

Mandat Predsjednika i Dopredsjenika  Udruženja je četiri godine sa mogućnošću reizbora.

 

 

 

Član 45.

Predsjednik i Dopredsjednik Udruženja  za svoj rad odgovorani su Skupštini u skladu sa zakonskim propisima, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 46.

U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednika Udruženja može dati pismenu punomoć za zastupanje drugoj osobi u skladu sa strukom.

Član 47.

Predsjednik, Dopredsjednik  Udruženja mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka vremena na koje su imenovani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
  • ako pravilno ne obavljaju poslove i zadatke predviđene Statutom ili odlukama Skupštine Udruženja.

Inicijativu za razrješenje Predsjednika, Dopredsjednika Udruženja može dati 1/3 prisutnih  delegata  Skupštine.

SEKRETAR

Član 48.

Predsjedništvo  imenuje sekretara  Udruženja.

Sekretar Udruženja brine o svim administrativno-tehničkim poslovima Udruženja . Sekretar    Udruženja pomaže Predsjedniku odnosno Dopredsjedniku  Udruženja u obavljanu svih poslova .

 

NADZORNI ODBOR

Član 49.

Nadzorni odbor broji tri člana.Predsjednika nadzornog odbora biraju članovi nadzornog odbora između sebe.

Nadzorni odbor nadzire rad zakonitost i pravilnost rada svih organa Udruženja.

Nadzire korištenje imovine i materijalno-finansijskog poslovanja, te pazi da isto bude u skladu sa zakonom i odredbama Statuta Udruženja.

Nadzorni odbor može bez prethodne najave obaviti nadzor nad radom bilo kojeg organa Udruženja ili organizacionog oblika Udruženja. Svi su organi dužni omogućiti Nadzornom odboru na uvid svu dokumentaciju  koja se tiče rada Udruženja.

Izvještaj o svom radu, sa finansijskim   godišnjim  izvještajem o poslovanju Udruženja podnosi Skupštini Udruženja.

Vrši nadzor najmanje dva puta godišnje i to po završetku šestomjesečnog i godišnjeg finansijskog obračuna, a po potrebi više puta.

 

 

KOMISIJE I RADNA TIJELA

Član 50.

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti Udruženja, Predsjedništvo Udruženja može obrazovati stalne ili povremene komisije.

Komisije broje najmanje tri člana.

Komisije se biraju ovisno o prirodi  posla i potrebi iz reda članova Udruženja odnosno delegata.

Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Predsjedništva  Udruženja.

 

 

STRUČNI TIM

 Stručni tim ima šest članova koje bira Skupština Udruženja, na prijedlog Predsjedništva Udruženja.

Članovi stručnog tima mogu biti stručna lica iz ustanova koja sarađuju sa Udruženjem.

Uloga stručnog tima:

 • Brine se za stručan i kvalitetan rad obrazovnih programa koje organizira Udruženje,
 • Brine se za održavanje sistema obrazovanja u Udruženju,
 • Planira i predlaže tečajeve, simpozije i kongrese, te druge oblike obrazovanja, s obzirom na trenutne i buduće potrebe članova,
 • Organizira stručnu superviziju,
 • Rješava stručne probleme Udruženja.

PRIHODI I IMOVINA

Član 51.

Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira prilozima donatora i svojih članova.

Član 52.

Prihodi Udruženja su:

 • članarine,
  • dobrovoljni prilozi i pokloni stranih i domaćih fizičkih i pravnih lica, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
  •     prihodi od kamata, zakupnina, honorara i sličnih izvora prihoda,
  •     prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja,
  •     državne subvencije i prihodi koji proizilaze iz  ugovora sa državnim, kantonalnim i lokalnim organima vlasti, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim,   na osnovu  važećih zakonskih odredbi,
  •     iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 53.

Sredstva i imovina Udruženja ostvarena aktivnostima Udruženja predstavljaju imovinu Udruženja, a čine ih stvari, prava i novac.

Član 54.

U slučaju da prestane sa radom Udruženje, imovina Udruženja prevenstveno se raspoređuje:

 • Na izmirenje zakonskih i ugovorenih obaveza,
  • Prenos na upravljanje organizaciji koja preuzima poslove i zadatke Udruženja nakon njegovog prestanka sa radom ,
  •     Ako nema nasljednika Udruženja o imovini Udruženja odlučuje Skupština.

Po prestanku rada Udruženja izvršit će se popis cijelokupne imovine Udruženja, sastaviti likvidacioni bilans, podmiriti finansijske obaveze a nepokretna imovina Udruženja prenijeti će se na upravljanje organizaciji koja preuzima poslove i zadatke Udruženja.

Član 55.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženje utvrđuje se finansijskim planom kojeg donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva Udruženja.

O korištenju sredstava, u skladu sa finansijskim planom odlučuje Predsjedništvo Udruženja.

 

DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA POSLOVANJE UDRUŽENJA

 

POSLOVNA TAJNA

Član 56.

         Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja i organizacija sa kojima je Udruženje povezano, njenih sponzora i donatora a naročito:

 • Planovi i programi razvoja Udruženja,
  • Finansijski planovi i izvještaji,
  •     Druge isprave i podaci koje utvrdi Predsjedništvo Udruženja ili koji budu  utvrđeni posebnim pravilnikom o poslovnoj tajni.

 

 

 

 

Član 57.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi članovi Udruženja ili  koji budu utvrđeni posebnim pravilnikom o poslovnoj tajni.

 

JAVNOST RADA

Član 58.

Rad Udruženja je javan.

 Predsjednik  Udruženja stara se o redovnom obavještavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, kao i objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na internet stranici nevladinog Udruženja.

 POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA

Član 59.

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata određenih Statutom.

Izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja delegata  prisutnih na sjednici Skupštine.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Predsjedništvo Udruženja ili 2/3 ukupnog broja delegata Udruženja.

Inicijativu upućuje Predsjedništvo  Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmjene i dopune Statuta.

Član 60.

Udruženje može pored Statuta imati i druga opća akta.

Organi Udruženja donose opće akte Udruženja: pravilnike, poslovnike i odluke koji moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

  TRAJANJE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 61.

Udruženje se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 62.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.

Udruženje će trajati sve dok  za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku Udruženja.

Udruženje prestaje sa radom u slučajevima:

 • Kada to odluči Skupština Udruženja 2/3 svih prisutnih članova, odnosno delegata Skupštine Udruženja,
  • Ako se utvrdi rješenjem nadležnog ministarstva da je Udruženje prestalo djelovati, na osnovu Zakona,
  •     Ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja,
  •     U drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

   SPAJANJE ILI  PODJELA  U DRUGO UDRUŽENJE

Udruženje se može spojiti, podijeliti  u drugo udruženje u skladu sa Zakonom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština  dvotrećinskom većinom svih članova, delegata Skupštine Udruženja.

 

   DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA POSLOVANJE UDRUŽENJA

Član 63.

U sjedištu Udruženja u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine ili predsjedništva Udruženja, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti: Statut društva, godišnji i polugodišnji izvještaj o radu Udruženja, zapisnici i odluke skupštine i  prdsjedništva, akti tekuće korespondencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština.

Član 65.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primjenjivati odredbe zakona o nevladinim organizacijama.

Član 66.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u Registar udruženja kod nadležnog ministarstva.

Broj: 880/08/22

Tuzla, 30.03.2022.godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                         Džambić Zerin 

                                                                                                               _______